Hakkımızda

TARİHÇEMİZ:

 

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği (TÖZ), bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinden yola çıkarak özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı bir toplumsallık temelinde, 2017 Ocak ayında Ankara'da kurulmuştur. TÖZ; sosyal, siyasal, ekonomik sorunların tespiti ve bu tespitleri siyasal aktörlerle, ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuoyuyla paylaşarak sorunun çözümüne ortak olmayı ve alternatif politikalar üretilmesine katkı sağlamayı amaçlayan düşünce ve araştırma merkezidir. Bu çerçevede özgün ve eleştirel yaklaşımlarla bilimsel veri, analiz, rapor, çözüm önerileri ve yayınlar sunmayı hedeflemektedir.

 

FELSEFEMİZ:

 

Evrensel insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık karşıtlığı, doğa-toplum bütünlüğü ilkelerini benimseyen, insan ve toplumu odağa alan, hukukun üstünlüğüne, bütün inanç, cinsel yönelim ve dünya görüşlerine saygılı, uzlaşıya açık, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı kamusal yaşamın her kademesinde vazgeçilmez ilkeler olarak kabul eden TÖZ; üreteceği bilginin halkların yararına olmasını gözetirken, bilginin açık ve kolay erişilebilirliğini esas alır.

 

İLKELERİMİZ:

 

*İnsan hakları ve demokratik değerleri tüm çalışmalarının odağına koymayı,

 

*Özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı bir toplumsallığı temel almayı,

*Nesnel, özgün ve eleştirel bir yaklaşım içinde olmayı,

*Etnisite, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim farklılıklarına saygılı olmayı,

*Çalışmalarında ayrımcılığa karşı, bütün inanç ve dünya görüşlerine saygılı, uzlaşıya açık olmayı,

*Hukukun üstünlüğüne saygılı olmayı,

*Tüm çalışmalarında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir konumda olmayı,

*Düşünsel, kavramsal, bilimsel araştırmalar üzerine yapılandırılmış gerçekçi, uygulanabilir, sistemli bir çalışma disiplinini benimser ve tüm bunları temel ilkeleri olarak kabul eder.

 

HEDEFLERİMİZ:

 

Türkiye'nin demokratikleşme sürecine, toplumsal barışa ve tüm kesimlerin ifade alanı bulduğu katılımcı bir anlayışın yerleşmesine ortak olmak amacıyla şunları hedeflemekteyiz:

*Türkiye'nin iç ve dış sorunları kapsamında, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek,

*Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

*Veriye dayalı politika analizi yapmak,

*Sosyal, siyasal, ekonomik sorunların tespitinde bulunmak,

* Türkiye'nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, içerdeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,

* Geleceğe yönelik toplumsal ve politik öngörülerde bulunmak,

* Bilimsel bulgulara dayalı, uzun vadede toplumun ihtiyaç duyacağı, sürdürülebilir çözüm önerilerini geliştirmek,

* Alternatif politikalar üretilmesine katkı sunmak, sorunun çözümüne ortak olmak,

* Çalışmalarımızı siyasal aktörlerle, ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuoyuyla paylaşmak, her kesimin kullanımına sunmak.

 

YÖNTEMİMİZ:

 

* Türkiye'nin iç ve dış sorunları kapsamında, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek,

*Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

*Türkiye'nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, içerdeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, tasarlamak, geliştirmek, uygulamak,

*Araştırma ve danışmanlık hizmetleri yoluyla kurumlara özel-özgün projeler geliştirmek,

*Düşün insanlarının deneyimleri ile genç araştırmacıların dinamizmini buluşturmak,

*Eğitim programları, toplantı, söyleşi, çalıştay, panel, seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

* Merkezi ve özerk kurumlarla, ulusal-uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, yerel yönetimlerle iş birliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.

 

ÖRGÜT YAPIMIZ:

 

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Danışma Kurulu

Çalışma Masaları

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

 

Yerel Yönetimler

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Politika

İnsan Hakları

Barış ve Çatışma

Kamu Sağlığı

Kadın Çalışmaları

Çocuk,Ergenler ve Gençlik

Engelliler,

LGBTİ

Çevre Politikaları

Kent Politikaları

Geçmişle Yüzleşme, Onarım ve Adalet

Ekonomi,

Bilim ve Teknoloji

Enerji Politikaları

Kültür ve Sanat

Eğitim Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE:

 

General Assembly

Board of Directors

Supervisory Board

Advisory Board

Working Tables

 

RESEARCH AND PROGRAM AREAS:

Local Governments

International Law

International Politics

Human Rights

Peace and Conflict

Public Health

Women’s Empowerment and Gender

Child, Adolescents and Youth

Disabilities

LGBTI

Environmental Politics

Urban Politics

Confrontation withthe Past, Repair and Justice

Economy,

Science and Technology

Energy Policies

Culture and Art

Education Problems and Alternative Solution

Recommendation

 

OUR METHODS:

 

* To follow regional and global developments within the scope of Turkey's internal and external problems,

*To provide/supply all kinds of information,documents, case studies, evaluations, reports and other technical documents, official paper, certificate, contract, legal agreement and publications and to establish a documentation center,

* To prepare, design, develop and implement scientific research projects on Turkey's bilateral and multilateral international relations and also internal political, economic, technological, environmental and sociocultural problems,

* To develop original projects for institutions through research and consultancy services,

*To bring together dynamism of experienced people and young researchers,

* To organize events such as training programs, meetings, interviews, workshops, panels, seminars,symposium, conferences etc.

*To work together with and to carry out joint works with central and autonomous institutions, national-international non-governmental organizations, universities and local governments,

 

OUR OVERALL OBJECTIVES:

 

We aim to access these goals in order to contribute to the establishment of a participatory understanding that all segments find expression, social peace and democratization process of Turkey:

* To follow regional and global developments within the scope of Turkey's internal and external problems,

*To provide/supply all kinds of information, documents, official paper, certificate, contract, legal agreement and publications and to establish a documentation center,

* To conduct policy analysis based on data,

* To identify social, political and economic problems,

*To prepare scientific research projects on Turkey's bilateral and multilateral international relations and also internal political, economic, technological, environmental and socio-cultural problems,

*To have social and political predictions for the future,

*To develop sustainable recommendation that the community will need in the long term based on scientific findings,

* To present our studies to every segment and to share our works with public, political actors, nationalinternational institutions and organizations, nongovernmentalborganizations,

 

OUR CORE VALUES:

 

* We believe that human rights and democratic values should be put at the core of our works.

* We believe that it is our duty to base free, democratic, fair and truthful society.

* We accept that objective, original and critical approach are at the center of our works.

* We respect to diversity of ethnicity, religion, language, gender, sexual orientation.

* We believe that being against discrimination, respectful to all beliefs, world views and to be open to consensus are within main values of our organization.

* We believe to respects to the rule of law,

* We believe that transparency, auditability and accountability at all the works are basic principles of our organization,

* We adopt to realistic, applicable, systematic work discipline structured on intellectual, conceptual and scientific researches.

 

OUR HISTORY:

 

Social Research and Original Thought Center (TÖZ) is founded on January 2017 in Ankara based on the principles of objectivity and independence and aims to establish and raise a free, democratic, fair and truthbased community. TÖZ is a research and thought center that goals to identify social, political and economic problems, contributes to find solutions, alternative politics and shares related documents with political actors, national-international institutions, non-governmental organizations and public-opinion. In this perspective, TÖZ goals to present scientific data, analysis, reports, recommendations and publications in the frame of original and critical approaches.

 

OUR PHILOSOPHY:

 

TÖZ is an organization that respects to universal human rights, gender equality, anti-discrimination, principles of nature-society and human-society integrity, rule of law, all different beliefs, world views, sexual orientation and takes openness, accountability and transparency as indispensable principles in every aspect of the life. TÖZ believes that open and easy accessibility of information and presenting them to public interest is hold superior to all.